شهرداران شهر نیک آباد

جناب آقای مهندس عباسعلی ابراهیمی

تاریخ انتصاب: 1399/11/10
تاریخ خاتمه: تاکنون

جناب آقای مهندس سید مرتضی حسینی

تاریخ انتصاب:1396/11/10

تاریخ خاتمه: 1399/04/31

جناب آقای مهندس حبیب رضوانی

تاریخ انتصاب: 1390/05/01

تاریخ خاتمه:1396/06/31

جناب آقای مهندس هومن شيروانيان

تاریخ انتصاب: 1386/03/13

تاریخ خاتمه:1390/04/31

جناب آقای مهندس حسين رضاقليان

تاریخ انتصاب: 1382/12/19

تاریخ خاتمه: 1386/03/12

جناب آقای مهندس محمد مقدم فر

تاریخ انتصاب: 1379/07/20

تاریخ خاتمه: 1382/09/02

جناب آقای مهندس فرامرز بيگدلي

تاریخ انتصاب: 1378/03/16

تاریخ خاتمه: 1379/07/19

جناب آقای مهندس اصغر عابدي

تاریخ انتصاب: 1374/02/14

تاریخ خاتمه: 1378/03/15